14 d’octubre 2008

El centre històric de Palma envelleix

dBalears.cat 14-10-2008

Un estudi elaborat per l’Observatori municipal de la igualtat indica que el sector de Ciutat Antiga, amb un 15,6 per cent de persones majors de 65 anys, és el més envellit de tot el municipi

Andreu Perelló. La tercera edat es concentra al centre històric de Palma. Així es desprèn del darrer estudi realitzat per l’Observatori municipal de la igualtat. Segons aquest treball, que es titula Les persones majors en el municipi de Palma, la població de la ciutat s’ha caracteritzat des del punt de vista demogràfic per un procés d’envelliment de la població. Aquest envelliment es concentra a les barriades més properes al centre de la localitat, i disminueix a mesura que augmenta la distància amb aquest punt.
L’estudi, elaborat per aquesta entitat dependent de Cort, també reconeix que Palma és una ciutat envellida, ja que el seu índex de vellesa, és a dir el nombre de persones majors de 65 anys per cada 100 habitants, supera el 12 per cent, mentre que la mitjana se situa en 13,2. El sector de la localitat en el qual aquest índex assoleix una puntuació més alta és el de la ciutat antiga, on s’arriba al 15,6 per cent de residents per sobre dels 65 anys.
Una altra dada que evidencia l’envelliment progressiu de la població de Palma és la taxa d’envelliment, consistent a relacionar les persones majors de 65 anys i les menors de 16, edats que marquen l’inici i la fi de la vida laboral. Segons l’estudi de l’Observatori, per per cada 100 residents menors de 16 anys n’hi ha 87 que passen els 65.
Una característica important de la població major de 65 anys és la seva feminització, que s’accentua a mesura que l’edat és més avançada. Així, dels 27.539 ciutadans d’entre 65 i 74 anys, un 54,6 per cent són dones. Aquesta xifra arriba fins al 64,4 per cent quan es tracta de gent per sobre dels 75 anys. La feminització de la vellesa s’explica, segons l’estudi, pel fet que les dones tenen una major esperança de vida.