14 de juny 2008

Coneixences

diariodemallorca.es 14-6-2008
NANDA RAMON Aquest cap de setmana, i després de mesos de feina i de debat previ, tendrà lloc el Congrés de Cultura de Palma, sota el lema Coneixences.
El nom de Coneixences pretén, des del primer moment, deixar clars els objectius del congrés: En primer lloc, avançar en el coneixement de la realitat cultural de Palma -detectar-ne les febleses, destacar-ne les oportunitats, traçar perspectives de futur i establir objectius clars; en segon lloc, contribuir a un millor coneixement de nosaltres mateixos, en tant que sector cultural- agents, naturalesa dels actors, dimensions del sector, recursos i equipaments...; i, en tercer lloc, establir coneixences personals, corporatives i institucionals, capaces d´estructurar i enfortir a llarg termini el teixit cultural de la ciutat i de garantir, per tant, la coordinació i la complementarietat dels diferents actors culturals.
El congrés és un compromís d´aquesta nova etapa de la Regidoria de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística de Cort, ja recollit en l´Acord per a la Governabilitat i el Futur Sostenible de la Ciutat de Palma, amb què iniciàrem el mandat municipal, i que s´insereix en l´esperit de l´Agenda 21 de la Cultura, que proposa als governs locals la posada en marxa de processos de debat, redacció i aprovació de documents que explicitin les prioritats de les ciutats en matèria cultural des de la participació i amb criteris de col·laboració entre la societat civil i l´administració.
El Congrés de Cultura de Palma arrancà el novembre passat amb una fase de recollida d´informació i d´opinió de les persones implicades en el món cultural de la ciutat. Es recolliren més de 500 enquestes entre els usuaris dels serveis culturals i es passaren qüestionaris específics a una cinquantena d´associacions i entitats culturals.
A partir d´aquí, s´establiren vuit àmbits de reflexió -Patrimoni; Biblioteques, Literatura i Publicacions; Política Lingüística; Arts Visuals; Música; Arts Escèniques; Cultura Popular i Tradicional; i Gestió Cultural-, que debateren en grups de discussió sobre els punts forts i els punts dèbils del sector cultural i sobre propostes concretes per avançar en aquest camp.
Una sèrie d´entrevistes en profunditat a actors clau del panorama cultural de Palma han completat aquesta fase prèvia i han arrodonit els documents que serviran de base per a la discussió per àmbits en les jornades de dia 13, 14 i 15 de juny.
En Congrés, però, no vol ser un punt d´arribada, sinó un punt de partida. En aquest sentit, una de les conseqüències més visibles del Congrés i de la voluntat de mantenir viu el caliu de la connectivitat i la participació, ha de ser la creació del Consell Municipal de Cultura, un òrgan assessor i consultiu, que ja acompanyarà de manera estable i permanent la Regidoria de Cultura fins al final del mandat municipal i que estarà format per representants de tots els grups polítics de la corporació, per representants de tots els àmbits que han pres part en el Congrés i per tècnics i especialistes en la matèria.
El Consell Municipal de Cultura ha d´acabar essent un autèntic observatori d´anàlisi i reflexió sobre la política cultural municipal i ha de tenir per funció assessorar l´Ajuntament en matèria cultural, emetre dictàmens, fomentar la participació de les entitats i associacions, coordinar els diferents sectors implicats i avaluar l´aplicació dels plans, projectes i documents marc que es vagin executant.
Per tot això, Coneixences, el Congrés de Cultura de Palma, s´inscriu dins una clara voluntat de trobada entre les polítiques culturals i les polítiques urbanes i amb la voluntat d´establir sinèrgies positives entre la cultura i la ciutat, des del convenciment que la gestió cultural de la ciutat no es pot limitar a ser un generador de serveis culturals finalistes, sinó que ha d´aspirar a fer-ne un enfocament estratègic amb l´ambició de contribuir decisivament a la transformació de la ciutat.
Nanda Ramon és regidora de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística de l´Ajuntament de Palma.